Közérdekű információk / Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének  6/2015.(III. 23.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételérő- szóló 14/2012. (VI.11.) önkormányzati
rendelete módosításáról

Zalacsány község Önkormányzati  Képviselőtestülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételérő-szóló 1995. évi XLII. tv., valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35 §  alapján és 47 § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján a  köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 14/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. §(1) A kerti hulladékot elsősorban helyszíni komposztálásra kell hasznosítani. Amennyiben a kerti hulladékot komposztálássa-a helyszínen nem lehet, vagy nem kívánják hasznosítani, a kerti hulladék égetése megengedett a (2)-(7) bekezdésben előírtak szerint. E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi részek).

(2)Avart és kerti hulladékot csak jó-kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hôsugárzása kárt ne okozzon. A kerti hulladékok égetése csütörtöki napon 8 és 20 óra közötti időszakban engedélyezet megfelelő légköri viszonyok mellett jelen rendeletben szabályozott módon. Más időpontban az égetés szigorúan tilos. 

(3) Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat egyéb hulladékot (műanyag, ipari eredetű hulladék, gumi,veszélyes hulladék, festék, vegyszer, kommunális hulladék).

(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelôberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, a tűzrakó hely épülettő-és egyéb éghető anyagoktó-legalább 6 méter távolságra legyen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelôberendezést ôrizetlenü-hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonna-e-kel-oltani.

(5) Amennyiben az égetésse-járó hatásokat (füst, bűz, pernye) felerősítő időjárási körülmény alaku-ki, párás, ködös, esős idő, erős szél, az égetést be kel-fejezni. Nedves kerti hulladék égetése tilos.

(6) A tüzelés, a tüzelôberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kel-készenlétbe helyezni, amelyekke-a tûz terjedése megakadályozható, illetôleg a tûz eloltható. Az égetés végén meg kel-győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kel-annak belocsolásáról, vagy vékony földrétegge-(homokréteggel) történő lefedéséről. 

 (7) A hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom aló-a rendelet nem ad felmentést.

2.§ A R. 17. §-a hatályon kívü-helyezve.

3.§ (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetésérő-a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zalacsány, 2015. március 19.

           Nagy Lászlóné                                                          dr. Prótár Henrietta

            Polgármester                                                                  jegyző

 

Kihirdetve: Zalacsány, 2015. március 23.

 

Dr. Prótár Henrietta

jegyző


« Vissza az előző oldalra!

Zalacsány Község Önkormányzata - Magyar