Közérdekű adatok / II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok / I. Az Önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenysége, az önkormányzatra vonatkozó alapvető jogszabályok, szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat / I/1. Az Önkormányzat alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

I/1. Az Önkormányzat alaptevékenysége, feladat- és hatásköreA közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

 

 

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

1991. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

2011. évi CVII. törvény

a közbeszerzésekről

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

a közbeszerzésekről

Zalacsány Község önkormányzati

Képviselő-testületének 14/2014.(XI.24.) számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Szervezeti és Műkődési szabályzat

A Hivatal feladatai
1. A Hivatal általános feladatai

(1)  A Hivatal elősegíti a Képviselő-testület, a polgármester, alpolgármester, a bizottságok, valamint a Jegyző munkájának eredményességét.

(2) A Hivatal döntés-előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységet folytat a település lakossága érdekében. A képviselő-testület, a polgármester, alpolgármester, valamint a bizottságok működésével összefüggő feladatok végrehajtásában közreműködik.

(3) A Hivatal köztisztviselői feladatkörüket érintően szakmailag előkészítik a testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelettervezeteket. Segítik a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését.

Döntésre előkészítik a polgármester hatósági, önkormányzati és vezetői feladata ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását.

(4) Katasztrófavédelmi igazgatási ügyekben közreműködik a polgármesternek a törvényekben és ágazati jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátásában.

(5) Döntésre előkészítik a jegyző hatósági, vezetői feladatával kapcsolatos ügyeket, szervezik azok végrehajtását.

(6) A Hivatal egyéb feladatai:
Az önkormányzati vagyon karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, közterületek, parkok karbantartása, gondozása önkormányzati alkalmazottak és közfoglalkoztatottak igénybevételével.
(7) A Hivatal feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel-szerveivel, a társhatóságokkal- és szervekkel, valamint a közszolgáltatást végző szervekkel.

(8) A Hivatal működésére és az államigazgatási ügyekkel kapcsolatos feladataira vonatkozó belső szabályokat az alábbi szabályzatok, utasítások tartalmazzák:
- Ügyiratkezelési Szabályzat,
- Munkavédelmi szabályzat, 
- Tűzvédelmi szabályzat,
- Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat,
- Polgármesteri és jegyzői utasítások

2. A Hivatal részletes feladatai

 2.1 Igazgatási, szervezési, szociális, gyámügyi, titkársági ügyek
1) Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok:
- A Képviselő-testület munkájának előkészítése.
- A Képviselő-testületi ülések meghívójának összeállítása a munkaterv, testületi, bizottsági határozatok és egyéb előterjesztések és indítványok alapján.
- Írásos tájékoztatás adása az ülések időpontjáról a tervezett napirendekről.
- Az ülések meghívóinak elkészítése.
- Testületi anyagok sokszorosítása és kiküldése.
- Az ülések technikai feltételeinek biztosítása.
- Az üléseken jegyzőkönyv vezetése, hiteles jegyzőkönyv- és határozat-kivonatok elkészítése.
- Képviselő-testületi ülést követő 15 napon belül a jegyzőkönyvek továbbítása a Mötv-ben meghatározottak szerint.
- Önkormányzati rendeletek kihirdetése a hirdető táblán történő kifüggesztéssel.
- Rendelet közzététele a település honlapján, annak megküldésével.
- Képviselők részére leírási és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.
- A Képviselő-testület anyagainak archiválása.
- Feladatkörét érintően:

  • Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése.
  • Rendeletalkotás, felülvizsgálat és hatályon kívül helyezés kezdeményezése, előkészítése.
  • Képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek nyilvántartása, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása.

(2) Ügykezelési – iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó – feladatok:
- Beérkező posta átvétele, szignálásra való előkészítése.
- Szignált ügyiratok iratkezelési szabályzat és helyi irattári terv alapján történő iktatása, az iktatott iratok ügyintézők részére történő átadása.
- Ügyiratok kezelésének, irattárózásának és selejtezésének elvégzése.
- Együttműködés a Levéltárral.
- A kiküldendő napi postáról postakönyv vezetése.

 (3) Általános igazgatási feladatok:
- Magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
- Hagyatéki ügyek intézése.
- Talált tárgyak nyilvántartása.
- Szakfordító- és tolmács igazolvány kiadása.
- Hatósági bizonyítvány kiállítása.
- Birtokvédelmi eljárás lefolytatása.
- Üzletek működési engedélyének kiadásával, módosításával is visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása.
- Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárások

 (4) Szociálpolitikai feladatok:
- A Szociális törvényben, kormányrendeletben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, polgármesteri illetve bizottsági határozatok végrehajtása.
- Szociális szolgáltatások, intézményi elhelyezésekhez jövedelem igazolás kiadása.

 (5)  Gyám- és gyermekvédelmi feladatok:
- Gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, a határozatok végrehajtása.
- Környezettanulmány készítése.
- Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat

 (6) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok:
- Polgárok adatait (személyi adatok és lakcím) tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése és abból adatszolgáltatás.
- Kérelemre közokirat kiállítása a nyilvántartott adatokról.
- Nyilvántartás vezetése az önkormányzat illetékességi területén lévő címekről, lakcímlétesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
- Közreműködés a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.

 (7) Anyakönyvvezetői feladatok:
- Állampolgársági és anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása.
- Születési, házasságkötési és halálozási anyakönyv vezetése, utólagos bejegyzések teljesítése.
- Családi eseményeket (házasságkötés, névadó) megelőző eljárás lefolytatása és annak ünnepélyes lebonyolítása.
- Közreműködés felmentés megadásában a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alól.
- Anyakönyvi kivonat és másolat kiadása.
- Adatszolgáltatás az alap- és utólagos bejegyzésről.
- Külföldi állampolgár anyakönyvi eseményeiről az érintett állampolgársága szerint illetékes idegen állam magyarországi külképviseleti hatóságának értesítése.
- Magyar állampolgárok külföldi anyakönyvi eseményei hazai anyakönyvezésének előkészítése (jegyzőkönyv felvétele, annak dokumentumokkal együtt történő felterjesztése).
- Házassági névváltoztatással kapcsolatos feladatok (jegyzőkönyv, anyakönyvi kivonat kiadás, adatszolgáltatás) ellátása.
- Születési családi és/vagy utónév megváltoztatásával kapcsolatos előkészítő (kérelem nyomtatvány kiöltése és továbbítása a Belügyminisztériumhoz) eljárás.
- Kiskorúak családi jogállásának rendezése teljes hatályú apai elismerő jognyilatkozattal
- Az állampolgársági eskü előkészítése, lebonyolítása és az előírt adatszolgáltatás teljesítése.

 (8) Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok:
- Méhészek, a vándorméhészek nyilvántartása.
- Vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása.
- Eb nyilvántartás megszervezése.

2.2 Pénzügyi-gazdasági, személyzeti, munkaügyi feladatok

(1) Önkormányzat költségvetéséhez, beszámolójához kapcsolódó feladatok:
- Költségvetési koncepció előkészítése.
- Költségvetési javaslat összeállítása.
- Költségvetési rendelet és ahhoz kapcsolódó egyéb helyi önkormányzati rendeletek előkészítése.
- A költségvetési rendelet tervezet egyeztetésének előkészítése az önkormányzati intézmények vezetőivel.
- Az elfogadott költségvetésről információ-szolgáltatás a központi költségvetés részére.
- Az önkormányzat költségvetési rendelete szerinti gazdálkodás biztosítása.
- Féléves gazdálkodásra vonatkozó tájékoztató elkészítése.
- Költségvetési koncepció tárgyalására az adott időarányos teljesítésére vonatkozó beszámoló előkészítése.
- Az éves zárszámadás, ennek keretében a központi költségvetési támogatásról elszámolás elkészítése.
- Időszaki beszámoló készítése az önkormányzat gazdálkodásáról.
- Kötelező statisztikai adatszolgáltatások biztosítása.
- A költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási, felújítási feladatok végrehajtásának előkészítése, lebonyolításának szervezése.
- Intézmények által végzett karbantartási tevékenység felügyelete.
- Intézmények alapító okiratainak kezelése.

(2) Költségvetési gazdálkodási feladatok:
- Pénzügyi-statisztikai adatszolgáltatás.
- Önkormányzati ASP rendszer használata
- Bevételek alapjául szolgáló számlák kibocsátása, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése.
- Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése.
- Kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás szabályainak megfelelő kifizetendő számlák átutalása.
- Segélyek, helyi támogatások kifizetése, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi nyilvántartások vezetése, adatinak egyeztetése a könyveléssel.
- Áfa-bevallások és rehabilitációs hozzájárulás bevallás elkészítése.
- Szakfeladatonként bérnyilvántartás vezetése és negyedévente egyeztetése a könyveléssel.
- Készpénzforgalom bonyolítása a házipénztáron keresztül.
- Közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás havi igénylése, elszámolása.
- Megelőlegezett támogatások központi költségvetésből történő visszaigénylése.

(3)  Számviteli feladatok
- Számlarend és számviteli politika kialakításában, módosításában való közreműködés.
- Önkormányzati ASP rendszer használata
- Banki kivonatok felszerelése, ellenőrzése, kontírozása és a könyvelési rendszerben történő könyvelése.
- Önkormányzat vagyonának nyilvántartása.
- Leltározási Szabályzat szerint a Hivatal és az önállóan műkődő intézmények leltározása.
- Vagyonkataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartás adatainak egyezetése.
- Mérlegbeszámolókhoz analitikus nyilvántartás készítése.
- Az államháztartás igényeinek megfelelően negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves információ-szolgáltatás.
- Kettős könyvvitel rendszerében a pénzforgalmi szemléletű nyilvántartások vezetése.
- Időszaki költségvetési jelentés és időszaki mérlegjelentés készítése.
- Éves és éves költségvetési beszámoló elkészítése.
- Könyvvizsgáló részére az auditáláshoz szükséges táblázatok elkészítése (amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett).
- Analitikus nyilvántartások vezetése, intézkedés a hátralékok befizetésére.

(4) Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
- Bérleti szerződések hatályának figyelemmel kisérés, bérleti szerződés előkészítése.
- Nyilvántartás felfektetése és vezetése az önkormányzat valamennyi vagyontárgyáról.
- Nyilvántartást vezetése a teljes ingatlan-állományról.
- Nyilvántartást vezetése az Önkormányzat szerződéseiről.
- Adatszolgáltatás.

(5) Illetmények számfejtésével kapcsolatos feladatok:
- Az önkormányzat, a Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek kiadásai körében felmerülő megbízási díjak, tiszteletdíjak és hóközi kifizetések számfejtése – KIRA rendszerben – és felterjesztése.
- Az Önkormányzat, a Hivatal és intézményi dolgozók valamint a közfoglalkoztatottak kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszűnési iratának elkészítése a KIRA programban, és azok felterjesztése.
- Szabadság, betegállomány egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé.

(6) Munkáltatói jogokhoz kapcsolódó feladatok:
- Közszolgálati jogviszonyt érintő előkészítő feladatok ellátása.
- Szabadság-nyilvántartás vezetése hivatali dolgozók és intézményvezetők vonatkozásában.
- Köztisztviselői jogviszony létesítéssel, megszűnéssel kapcsolatos iratkezelés, nyilvántartás.
- Köztisztviselők és intézményvezetők személyi anyagának kezelése, közszolgálati nyilvántartás vezetése.
- Elkészíti a munkaköri leírások tervezetét.
- Részt vesz a munkatársak teljesítménykövetelményének meghatározásának előkészítésében,
- Előkészíti a munkatársak teljesítményértékeléseit,
- Előkészíti és elkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek, bizottsági és testületi előterjesztések tervezetét.
- Gondoskodik a Képviselő-testület, illetve a Bizottságok rendeleteinek, határozatainak valamint a Hivatal-vezetőtől kapott utasítások végrehajtásáról,
- Részt vesz a Képviselő-testület, illetve bizottságainak ülésein, a tevékenységi körét érintő napirendi pontok tárgyalásán.

2.3 Adóügyi feladatok

(1) Helyi adóval és gépjárműadóval kapcsolatos feladatok:
- Helyi adórendeletek előkészítése.
- Önkormányzati ASP rendszer használata
- A helyi adókkal, a gépjárműadóval, talajterhelési díjjal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókivetés, adóbevallások ellenőrzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása).
- Adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése.
- Adóellenőrzések végzése.
- Adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése.
- Adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása.
- Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése.

2.4 Településüzemeltetési feladato

- A képviselő-testület vagy bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben döntés előkészítés, testületi előterjesztés elkészítése.
- Az önkormányzat tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése.
- egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése.
- A karbantartási feladatok ellátásának irányítása.
- A közterületek rendjének, tisztaságának és használatának folyamatos és tervszerű ellenőrzése.
- A közterületek használatára vonatkozó önkormányzati rendeletek betartásának ellenőrzése.
- A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
- A közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása.
- A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más szerv (hatóság) hatáskörébe tartozik
- Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében.
- Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.
- Közterületek, parkok tisztántartási, gondozási feladatit végző közfoglalkoztatottak irányítása.
- Intézmények és önkormányzati egyéb ingatlanok karbantartási, hibaelhárítási feladatainak ellátása.
- Intézmények munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi és közegészségügyi feltételinek biztosításában való közreműködés.
- Közterületek, parkok, utak karbantartása.
- Kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal.
- Káreseményekkel kapcsolatos biztosítási ügyek intézése, helyreállítás.
- Felújításokkal, beruházásokkal kapcsolatos feladatok.

    (1) Fejlesztési, karbantartási és műszaki feladatok:
- Önkormányzat és intézményei közbeszerzési eljárásainak előkészítése.
- Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, útkezelői hozzájárulások, kiadása.
- Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását igénylő ügyek előkészítése.
- A közlekedéssel, közlekedésszervezéssel és forgalomtechnikai változtatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásnak szervezése.

2.5 Településfejlesztési feladatok

      - A képviselő-testület vagy bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben döntés előkészítés, testületi előterjesztés elkészítése.
- Az önkormányzat tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése.
- Jogszabályban meghatározott esetekben szakhatósági hozzájárulás kiadása.
- Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.
- Részvétel a település rendezési tervének előkészítésében.

 

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének (hatályos) rendeletei:

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 15/2021. (X.29.) önkormányzati rendelete az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 13/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 11/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 9/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 7/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete az intézményben alkalmazott térítési díjakról

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2021 (V.3.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2021 (III.18..) önkormányzati rendelete Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 13/2020 (XII.8..) önkormányzati rendelete A helyi iparűzési adóról

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 8/2020 (VIII.31..) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2020 (VIII.31..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 5/2020 (VI.26..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 8/2019 (V.6..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 4/2019 (II.14..) önkormányzati rendelete Zalacsány község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 18/2018 (XI.14..) önkormányzati rendelete Elismerő cím alapításáról és adományozásáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 16/2018 (XI.14..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 9/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 8/2018 (V.2..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2018 (II.14..) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005.( X.24.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 5/2018 (II.14..) önkormányzati rendelete Zalacsány község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 4/2018 (II.14..) önkormányzati rendelete A közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető képzettségi pótlékról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 7/2017 (IV.28..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 5/2017 (III.27..) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2017 (III.27..) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2017 (II.6..) önkormányzati rendelete Zalacsány község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 15/2016 (IX.20..) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, iskolaegészségügyi és a területi védőnői körzetekről

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 12/2016 (IV.27..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2016 (II.15..) önkormányzati rendelete Zalacsány község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2016 (I.25..) önkormányzati rendelete A műfüves futballpálya használatáról és bérleti díjainak megállapításáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 7/2015 (IV.20..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 16/2014 (XI.24..) önkormányzati rendelete a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 15/2014 (XI.24..) önkormányzati rendelete a temető üzemeltetéséről és a temetkezésről

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 14/2014 (XI.24..) önkormányzati rendelete Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 11/2014 (IX.15..) önkormányzati rendelete A „BABAKÖTVÉNY” KIBOCSÁTÁSÁRÓL

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 10/2014 (IX.15..) önkormányzati rendelete a Zalacsány községben épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről

 

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2014.(VI.10.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Zalacsány  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2014. (IV. 08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.27.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről.

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 11/2013 (VII.12..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2013 (III.4..) önkormányzati rendelete a házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

 

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 14/2012 (VI.11..) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 15/2007 (XII.18..) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 16/2005 (XI.30..) önkormányzati rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 9/2003 (XII.8..) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 9/2000 (XI.6..) önkormányzati rendelete A lakásépítés és vásárlás helyi támogatásárólCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Zalacsány Község Önkormányzata - Magyar