Zalacsány kezdőlap > Közérdekű információk, felhívások

Ebzárlat és legeltetési tilalom 2017.10.07 - 2017.10.27

Határozat megtekintése


 

PÁLYÁZAT

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Felsőpáhoki Kirendeltség

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

Pályázat megtekintése


Az ÁNTSZ terve az egészségügyi

válsághelyzetek kezelésére

Tájékoztató megtekintése

 

 


 

Vadászterületek határainak megállapítása:

20-201960 kódszámú vadászterület

20-203150 kódszámú vadászterület

20-202050 kódszámú vadászterület


Rendelet a zalacsányi műfüves futballpálya használatáról és

 bérleti díjainak megállapításáról

Megtekintés


ZALACSÁNY KÖZSÉG

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

(2014. május)

 

Településszerkezeti terv:

 

Településrendezési terv leírás

Szerkezeti terv

 

 

Szabályozási  tervek:

 

SZT-1 jelű szabályozási terv (külterület)

SZT-2 jelű szabályozási terv (belterület)

 

A 6/2014. (V.15.), a 14/2007 (XII.18.)

7/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított

9/2003. (XII.08.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

 

SZT-3 jelű szabályozási terv (Örvényes)

 

Helyi építési szabályzat:

 

Zalacsány település Önkormányzati Képviselőtestületének

 9/2003 (XII.08.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

 


 

Zalacsány község Polgármesterétől

8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.

Értesítés

Értesítem a lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténerek a tavalyi év folyamán a Közösségi Ház parkolójába lettek áthelyezve, mivel rendszeresen nagy mennyiségű kommunális hulladék került bennük elhelyezésre a 76-os főút mellett. Sajnos továbbra is rendszeresen előfordul, hogy nem a megfelelő hulladék kerül bele az edényekbe (használt pelenka, háztartási szemét). Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy környezetünk védelme és tisztasága érdekében szíveskedjenek szelektíven gyűjteni a műanyag, papír és üveghulladékot és a megfelelő szelektív gyűjtőket ( papír- kék konténer, színes üveg- zöld konténer, műanyag- sárga konténer, fehér üveg- fehér konténer ) vegyék igénybe ezek elhelyezésére. Egyben kérem a lakosságot, amennyiben a szelektív gyűjtők nem megfelelő használatát tapasztalják, szíveskedjenek részemre a 30/5853490 telefonszámon jelezni.

Együttműködésüket köszönöm.

 

Zalacsány, 2015. március 23.                                        Nagy Lászlóné

                                                                               polgármester

 


 

 

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015.(III. 23.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételérő- szóló 14/2012. (VI.11.) önkormányzati
rendelete módosításáról

Zalacsány község Önkormányzati  Képviselőtestülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételérő-szóló 1995. évi XLII. tv., valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35 §  alapján és 47 § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján a  köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 14/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. §(1) A kerti hulladékot elsősorban helyszíni komposztálásra kell hasznosítani. Amennyiben a kerti hulladékot komposztálássa-a helyszínen nem lehet, vagy nem kívánják hasznosítani, a kerti hulladék égetése megengedett a (2)-(7) bekezdésben előírtak szerint. E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi részek).

(2)Avart és kerti hulladékot csak jó-kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hôsugárzása kárt ne okozzon. A kerti hulladékok égetése csütörtöki napon 8 és 20 óra közötti időszakban engedélyezet megfelelő légköri viszonyok mellett jelen rendeletben szabályozott módon. Más időpontban az égetés szigorúan tilos. 

(3) Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat egyéb hulladékot (műanyag, ipari eredetű hulladék, gumi,veszélyes hulladék, festék, vegyszer, kommunális hulladék).

(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelôberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, a tűzrakó hely épülettő-és egyéb éghető anyagoktó-legalább 6 méter távolságra legyen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelôberendezést ôrizetlenü-hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonna-e-kel-oltani.

(5) Amennyiben az égetésse-járó hatásokat (füst, bűz, pernye) felerősítő időjárási körülmény alaku-ki, párás, ködös, esős idő, erős szél, az égetést be kel-fejezni. Nedves kerti hulladék égetése tilos.

(6) A tüzelés, a tüzelôberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kel-készenlétbe helyezni, amelyekke-a tûz terjedése megakadályozható, illetôleg a tûz eloltható. Az égetés végén meg kel-győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kel-annak belocsolásáról, vagy vékony földrétegge-(homokréteggel) történő lefedéséről. 

 (7) A hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom aló-a rendelet nem ad felmentést.

2.§ A R. 17. §-a hatályon kívü-helyezve.

3.§ (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetésérő-a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zalacsány, 2015. március 19.

           Nagy Lászlóné                                                          dr. Prótár Henrietta

            Polgármester                                                                  jegyző

 

Kihirdetve: Zalacsány, 2015. március 23.

 

Dr. Prótár Henrietta

jegyző


Hirdetmény

 

Értesítem a lakosságot, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság módosította a szabadtéri tűzgyújtás szabályait az alábbiak szerint:

 

-                     Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, aho-azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben megengedik;

-                     Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi- Zalacsány Önkormányzat az égetésre a csütörtöki napot jelölte ki 8 óra és 20 óra között, a hét többi napján kerti hulladékot égetni tilos!

-                     Előzetesen engedélyeztetni kel-a tűzvédelmi hatóságga-a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztésse-összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését- a kérelem nyomtatvány a hivatalban elérhető.

-                     Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellet;

-                     Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;

-                     Jogszabálytó-eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűvédelmi bírságot von maga után!

 

Kérem a lakosságot az új szabályok betartására.

 

Zalacsány, 2015. március 16.                                           

                                                                            Nagy Lászlóné

                                                                              polgármester

 


ZALACSÁNY
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Jóváhagyott tervdokumentáció

Szabályozási terv módosítása

Képviselő testület határozatok


ZALACSÁNY TELEPÜLÉS
ESÉLYEGYENLŐSÉGI
PROGRAMJA
2013-2018

Megtekintés